Danske producenter og importører af belysning, lysstyring og komponenter hertil

Vedtægter

Vedtægter for FABA – Danske producenter og importører af belysning, lysstyring og komponenter hertil
Navn og formål

§ 1.
Foreningens navn er:
Danske producenter og importører af belysning, lysstyring og komponenter hertil, kaldet FABA.
Foreningens hjemsted er Fredensborg.

§ 2.
Foreningens formål er:
– at varetage medlemmernes fælles interesser vedrørende produktion, handel og recirkulation af belysning, lysstyring og komponenter hertil
– at søge fælles emner af kommerciel og teknisk karakter fremmet, herunder certificering og internationale standarder.
– at støtte arbejdet med fremme af belysningsteknik og lyskultur.

Struktur og organisation

§ 3.
Bestyrelsen kan foranledige, at der med henblik på at fremme foreningens formål etableres selvstændige sektioner (foreninger). Medlemskab heraf fordrer samtidigt medlemskab af FABA. Vedtægterne for sektioner oprettet i overensstemmelse hermed samt efterfølgende ændringer heraf skal godkendes.

Medlemskab

§ 4.
Som medlemmer kan optages dansk-registrerede virksomheder, der her i landet fremstiller og/eller som leverandør forhandler elektriske belysningsarmaturer eller komponenter hertil.
Der kan optages andre firmaer, som vurderes at have tætte relationer
til belysningsbranchen. Disse firmaer kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret og til minimumkontingent men med adgang til alle FABA-aktiviteter.
Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
Et medlem kan udelukkes, såfremt medlemmet optræder groft illoyalt og til skade for branchen over for foreningen.
Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger optagelse, forelægges spørgsmålet, såfremt ansøgeren ønsker det, for en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Det samme gælder i tilfælde af udelukkelse.

Udmeldelse

§ 5.
Udmeldelse skal ske inden 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter 30. juni, vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af det efterfølgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet.
Et medlems ophør med fabrikation og/eller handel med de i § 1 nævnte artikler eller vedkommendes konkurs betragtes uden videre som udmeldelse. I tilfælde af et medlems betalingsstandsning suspenderes retten til at møde og til at afgive stemme i foreningen. Et af foreningens udtrådte medlem har ingen ret til andel i foreningens mulige formue.

§ 5.1.
Kontingentrestancer på mere end tre måneder vil efter én skriftlig påmindelse blive søgt inddrevet ad retslig vej.

Kontingent

§ 6.
Årskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Oplysninger til beregning af kontingent behandles fortroligt også over for bestyrelsen.

Generalforsamling
§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes hvert år inden udgangen af andet kvartal ordinær generalforsamling, hvor der aflægges årsberetning, forelægges revideret årsregnskab til godkendelse, vælges bestyrelse og statsautoriseret revisor samt behandles eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer, herunder forslag om kontingentfastsættelse. Medlemsmøder og ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst fem medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Beslutningsforslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde i så god tid før generalforsamlingen, at forslaget kan optages på dagsordenen.

§ 7.1
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af en revideret årsrapport
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 7.2.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel ved e-mail til medlemsvirksomhederne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og være bilagt det reviderede årsregnskab samt forslag til vedtagelse. Mødeberettigede på generalforsamlinger er indehavere af, direktører og ledende medarbejdere i en medlemsvirksomhed.

§ 7.3.
På generalforsamlinger har hvert medlem én stemme. Alle beslutninger på generalforsamlinger tages ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af en vedtægtsændring – respektive foreningens opløsning – kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede, og at der for forslaget stemmer mindst to tredjedele af de repræsenterede. Skulle en vedtægtsændring – respektive foreningens opløsning – blive vedtaget på en generalforsamling med fornøden majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne har været repræsenterede, indkaldes til ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af repræsenterede medlemmer. Et fraværende medlem kan repræsenteres ved fuldmagt. Dog kan ingen afgive mere end tre stemmer i henhold til fuldmagt.

Bestyrelse

§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til ni medlemmer, hvoraf op tilseks medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, og op til tre medlemmer udpeges af bestyrelsen i overensstemmelse med det nedenfor anførte.
Bestyrelsen kan udpege op til tre medlemmer af bestyrelsen, dog højest et antal svarende til halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer. Kun formænd for bestyrelsen i sektioner oprettet i overensstemmelse med § 3 ovenfor eller i andre foreninger, der er oprettet til at virke for samme formål som FABA kan udpeges. Udpegning sker for to år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer. Genvalg kan finde sted. Sker valg således, at mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges samtidig, vil de, der har laveste eller ingen anciennitet i bestyrelsen, være valgt for et år. Nyvælges mere end et medlem foretages lodtrækning om valgperioden. Bestyrelsen supplerer selv evt. ledige pladser. Dette valg er dog kun gældende frem til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af vakancer i bestyrelsen kan den supplere sig indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Et af generalforsamlingen valgt bestyrelsesmedlem skal repræsentere en medlemsvirksomhed og kunne træffe beslutning på dennes vegne. Beslutninger tages ved stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er ulønnet men kan antage lønnet medhjælp. Foreningen tegnes af formanden eller den bestyrelsen bemyndiger dertil.

Regnskab

§ 9.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Aktiviteter

§ 10.
Såfremt en gruppe af foreningens medlemmer ønsker fremmet specielle aktiviteter, som ikke har generel interesse for alle foreningens medlemmer, kan sådanne aktiviteter iværksættes, forudsat bestyrelsen har godkendt projektet. Opkrævning af eventuelt nødvendige særkontingenter kan finde sted. Størrelsen af et særkontingent samt opkrævningsgrundlaget skal vedtages af samtlige de medlemmer, der over for foreningen har tilkendegivet og – efter en vurdering af kontingentforslaget – fortsat tilkendegiver direkte interesse for at medvir-
ke til løsningen af den konkrete opgave. Vedtagelsen er ikke bindende for andre medlemmer. Medlemmer, der deltager i sådanne aktiviteter, er pligtige til efter anmodning at give foreningen alle oplysninger, der er nødvendige for løsning af opgaven og beregning af et evt. særkontingent. Oplysningerne behandles fortroligt også over for bestyrelsen. Kun medlemsvirksomheder, der indberetter oplysninger til respektive særaktiviteter har ret til adgang til de summariske resultater.

Medlemskab

§ 11.
Medlemskabet af foreningen indebærer følgende forpligtelser for medlemmerne:

a) Efter anmodning at indberette til foreningen én gang årligt størrelsen i kr. af den indenlandske omsætning (eksklusive evt. statsafgifter og moms) i det forudgående kalenderår af elektriske belysningsarmaturer.

b) Efter anmodning at indberette forløbet af kampagner, der gennemføres med offentlig støtte.

c) Efter anmodning at indberette salg af specielle armaturtyper til foreningen, såfremt foreningen i det enkelte tilfælde har truffet beslutning herom. Indberetningerne behandles fortroligt også over for bestyrelsen. Eventuel yderligere indberetningspligt kan kun pålægges medlemmerne, såfremt et forslag herom vedtages på en generalforsamling eller et medlemsmøde med den i vedtægterne § 8 til vedtægtsændringer foreskrevne majoritet.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. maj 2021 og afløser foreningens tidligere vedtægter.

Tilmelding med EAN-betaling

Vejbelysningsdagen 2023

19. september 2023

Pris: DKK 2.950,00 pr. deltager

Når I har udfyldt og indsendt denne formularen, vil I efterfølgende modtage en EAN faktura.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk